Algemene voorwaarden

 

Algemene Leveringsvoorwaarden Reha Reclame & Design

 

Artikel 1: ALGEMENE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJKHEID

 

1.    In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de opdrachtnemer: de vennootschap onder firma met beperkte aansprakelijkheid Reha Reclame & Design gevestigd Nijverheidstraat 22 7581 PV te Losser, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 08143894.

 2.    In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de opdrachtgever, de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden of levering van zaken. De opdrachtgever zal zich ter zake van de opdracht nimmer kunnen beroepen op de omstandigheid dat hij namens een derde handelde, tenzij hij zulks uitdrukkelijk aan de opdrachtnemer ter kennis heeft gebracht en de opdrachtnemer dan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard.

3.    In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdracht: elk verzoek tot het verrichten van werkzaamheden of tot het leveren van zaken, in welke vorm dan ook gedaan. Een opdracht zal mede geachte worden te zijn gegeven door toezending of afgifte van gegevens of zaken aan de hand waarvan de werkzaamheden als bedoeld in lid 4 van dit artikel worden verricht.

 4.    In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder werkzaamheden: het geven van adviezen op het gebied van marketing, reclame, promotie alsmede de uitvoering hiervan één en ander in de ruimste zin des woords, doch in ieder geval omvattend de werkzaamheden zoals die zijn begrepen in de opdracht.

 5.    Op alle offertes door, alle opdrachten aan en alle overeenkomsten met de opdrachtnemer zijn de hiernavolgende voorwaarden van toepassing.

 6.    Op van deze voorwaarde afwijkende bedingen en/of eigen voorwaarden of bedingen kan de opdrachtgever slechts een beroep doen indien die bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard.

7.     De opdrachtgever met wie eerder op de onderhavige voorwaarden een overeenkomst werd gesloten, wordt geacht met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan. 

 

 Artikel 2: OFFERTES

 1.    Alle offertes, voorcalculaties, aanbiedingen en soortgelijke mededelingen door de opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijking worden aanvaard. Een aanbod wordt in ieder geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard.

 2.     Offertes door de opdrachtnemer zijn gebaseerd op gegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij daarbij alle van belang zijnde gegevens heeft verstrekt.

 

 Artikel3: TOT STAND KOMING VAN OVEREENKOMSTEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN

 1.    Eerst op het moment dat de opdrachtnemer mondeling of schriftelijk heeft bevestigd de verleende opdracht te aanvaarden komt de overeenkomst tot stand en ontstaan uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen van partijen.

 2.     Opdrachten kunnen uitsluitend schriftelijk door de opdrachtgever worden gegeven. Zij dienen vergezeld te gaan door een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.

 3.     De opdrachtgever draagt het risico van het niet, niet juist, niet tijdig of niet volledig ontvangen door de opdrachtnemer van zijn mededelingen.

 4.     Voor zover onduidelijkheid ontstaat over de inhoud van de gegeven opdracht en de schriftelijke aanvaarding daarvan, zullen de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden geacht worden te zijn geschied overeenkomstig de inhoud van de opdracht.

 5.     De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de schriftelijke aanvaarding daarvan uit te voeren en aan de opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of van de goede uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever wordt binnen een redelijke tijd op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

 6.     Wijzigingen in de opdracht kunnen uitsluitend schriftelijk door de opdrachtgever worden verstrekt. De opdrachtnemer zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien en voorzover de inhoud van de door hem te leveren prestatie niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijk

 

 Artikel 4:OPZEGGING EN ANNULERING

 1.    De opdrachtnemer heeft steeds het recht, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst is vereist, de overeenkomst op te zeggen wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, of door hem surséance is aangevraagd, hij opeisbare schulden onbetaald laat, gaat liquideren of zijn vaste verblijfplaats op vestigingsplaats naar een plaats buiten Nederland verlegt alvorens naar genoegen van de opdrachtnemer zekerheid te hebben gesteld voor de voldoening van hetgeen terzake van de uitvoering van de opdracht reeds verschuldigd is en nog verschuldigd zal worden, of indien hij middels beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, tenzij ten behoeve van de opdrachtnemer een naar diens oordeel genoegzame zekerheid wordt gesteld voor voldoening van hetgeen terzake van de uitvoering nog verschuldigd is en/of nog verschuldigd zal worden.

 2.     De opdrachtgever heeft het recht een overeenkomst te annuleren voordat de opdrachtnemer met de uitvoering van de overeenkomst begonnen is, mits hij de hierdoor voor de opdrachtnemer ontstane schade vergoedt. Onder deze schade wordt begrepen de door de leverancier gederfde winst, waarbij tevens in rekening wordt gebracht de kosten die de opdrachtnemer reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslagkosten. 

 

 Artikel 5: GEGEVENS EN ZAKEN OPDRACHTGEVER RISICO

 1.    De opdrachtgever draagt er zorg voor dat gegevens en zaken die de opdrachtnemer nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht in de gewenste vorm ter beschikking komen van de opdrachtnemer.

 2.     De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen, dat er voorafgaande aan de verstrekking aan de opdrachtnemer van kopij, een tekening, ontwerp. Een fotografische opname of informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt.

 3.    De opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in lid 1. Genoemde verplichting heeft voldaan.

 4.    Indien de opdrachtgever niet voldoet aan de in lid 1 genoemde verplichting, dan heeft de opdrachtnemer, zonder dat hij hiertoe enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst is vereist, het recht de opdracht terug te geven.

 5.     Indien en voor zover de opdrachtgever dit verzoekt, worden ter beschikking gestelde gegevens en zaken, behoudens het in artikel 17 bepaalde, na voltooiing van de opdracht aan de opdrachtgever geretourneerd.

 6.     Het risico ter zake van beschadiging of teloorgaan van de bij de opdrachtnemer of derden opgeslagen zaken en/of gegevens is uitdrukkelijk voor de opdrachtgever, behoudens indien er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de opdrachtnemer.

 7.     De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer van alle aanspraken van derden verband houdend met de beschadiging of het teloorgaan van de in de voorgaande leden bedoelde zaken en/of gegevens.

 

 Artikel 6: AANSPRAKELIJKHEID

 1.    Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor enige directe schade ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming, indien deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en slechts voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

 2.    Buiten de in lid 1 genoemde gevallen is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht of bij duurovereenkomsten tot een factuurbedrag over een periode van maximaal zes maanden.

 3.    Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van:-onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de opdrachtgever;-iedere tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.

 4.     Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt begrepen geleden verlies, gederfde omzet en/of winst en gemiste besparingen.

 5.     Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien de opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks op een derde, dan wel op zijn verzekeringsmaatschappij te verhalen.

 6.     De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk, met de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden samenhangen.

 7.     Eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer vervalt één jaar na het ontstaan van de schade.

 8.     Het risico ter zake van beschadiging of teloorgaan van zaken en/of gegevens tijdens vervoer of verzending is steeds voor rekening van opdrachtgever, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer, derden, behoudens indien sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van opdrachtnemer. Onder vervoer en verzending wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet/internet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel.

 9.     Indien opdrachtgever de door opdrachtnemer te leveren goederen niet binnen dertig dagen na eerste aanbieding in ontvangst neemt, worden de goederen voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen. Opdrachtnemer houdt zich het recht voor om na de genoemde 30 dagen, de overeenkomst te ontbinden. 

 

 Artikel 7: WIJZE VAN UITVOERING OPDRACHT

 1.    De opdrachtnemer zal de door hem op grond van de gegeven opdracht te verrichten werkzaamheden op zorgvuldige wijze, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren.

 2.     De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de gegeven opdracht wordt uitgevoerd, één en ander in de ruimte zin des woords.

 3.     De opdrachtnemer heeft de plicht desgevraagd de opdrachtgever tevoren over de wijze waarop aan de uitvoering vormgegeven wordt in te lichten, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.

 4.     De opdrachtnemer heeft het recht zonder kennisgeving aan de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besten aan of te laten verrichten door niet in dienst zijnde derden, indien dit zijns inziens een doeltreffende of doelmatige uitvoering van de opdracht vervordert.

 5.     Indien tijdens de uitvoering van de opdracht door de opdrachtnemer werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van de opdrachtgever die niet vallen onder de werkzaamheden zoals beschreven in of volgend uit de aanvaarding van de opdracht, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van de opdrachtnemer het vermoeden ontleed dat deze werkzaamheden in opdracht van de opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever.

 

 Artikel 8: OVERMACHT

 1.    Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt oorlog en oorlogsgevaar, mobilisatie, burgeroorlog, oproer, molest, diefstal, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, verbeurdverklaring en andere overheidsmaatregelen, werkstaking, stremming van vervoer, defecten aan machinerieën, niet-levering van noodzakelijke materialen en half fabrikanten door derden, storingen bij internet service providers ,storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de opdrachtnemer als bij ingeschakelde derden, worden die verplichtingen opgeschort totdat de opdrachtnemer redelijkerwijs in staat kan worden geacht deze op de overeengekomen wijze na te komen.

2.    De opdrachtgever heeft, in geval een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel zich voordoet, niet het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, noch ontstaat in die gevallen voor de opdrachtnemer een verplichting tot vergoeding van enige schade.

 

 Artikel 9: (DRUK)PROEVEN

 1.              De opdrachtgever is gehouden de door de opdrachtnemer aan hem ter controle ter beschikking gestelde (druk)proeven zorgvuldig en met bekwame spoed op fouten en gebreken te controleren en zijn oordeel aan de opdrachtnemer te doen toekomen.

 2.              Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat de opdrachtnemer de aan de proeven voorafgaande daarmee verbonden werkzaamheden overeenkomstig de opdracht heeft uitgevoerd.

 3.               Indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn in het eerste lid genoemde verplichting geldt niet als goedkeuring in de zin van het tweede lis.

 4.               Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

 

 Artikel 10: AUTEURSRECHTEN ETC.

 1.             De opdrachtgever garandeert de opdrachtnemer dat door de uitvoering van de opdracht geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële en/of intellectuele eigendom, dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer zowel in als buiten rechte van alle aanspraken die derden krachtens deze wetten of regelgeving geldende kunnen maken.

 2.               Alle bij de uitvoering van de opdracht tot stand gekomen zaken en werken worden geacht in hun geheel en uitsluitend volgens de inzichten van de opdrachtnemer tot stand zijn gekomen. De opdrachtnemer is derhalve uitsluitend rechthebbende op ieder auteursrecht dat ontstaat op alle bij uitvoering van de opdracht vervaardigde zaken en werken, alsmede op de in de opdracht bedoelde eindproducten. Het in de vorige twee volzinnen bepaalde geldt ook indien de desbetreffende werkzaamheden of zaken als afzonderlijke post op de offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.

 3.               De opdrachtgever verkrijgt na levering door de opdrachtnemer slechts het niet-exclusieve recht tot gebruik van door de opdrachtnemer geleverde in lid 2 van dit artikel omschreven werken. Dit recht is beperkt tot het recht van normaal gebruik en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van bij enig productie proces in geschakelde derden. De uitoefening van deze rechten, openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen, is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan de opdrachtnemer voorbehouden.

 

 Artikel 11: PRIJZEN, DECLARATIE EN KOSTEN

 1.              Voor het formuleren van voorstellen en vervaardigen van offertes worden door de opdrachtnemer geen kosten berekend, tenzij voor de opstelling ervan specifiek onderzoek noodzakelijk is. In dat geval zal vooraf een opgave worden gegeven van de omvang van de werkzaamheden van de opdrachtnemer en van de daarmede gepaard gaande kosten die in rekening zullen worden gebracht.

 2.               Het bedrag dat wegens vergoeding van de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden in rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, berekend volgens de gebruikelijke tarieven van de opdrachtnemer.

 3.               Prijsverhogingen, voortvloeiend uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 4.              De door de opdrachtnemer gemaakte kosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Deze kosten bestaan onder meer uit de prijzen de te verwerken materialen, declaraties van ingeschakelde derden en vervoer-, verzend- en verzekeringskosten.

 5.               Meer-of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan tien procent. Het meer-of minder geleverde wordt in rekening gebracht, respectievelijk op de rekening in mindering gebracht.

 6.               Alle tarieven zijn exclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting en overige door de overheid opgelegde heffingen. Deze worden apart vermeld in de factuur en zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 7.               Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van levering, door ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst nog onbekende factoren, de prijzen van hulpmaterialen, lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook wijziging hebben ondergaan, is de opdrachtnemer gerechtigd ter zake van de opdracht overeengekomen tarieven dienovereenkomstig en zonder overleg met de opdrachtgever aan te passen, evenwel met een maximum overschrijding van tien procent. Dit percentage zal niet worden overschreden zonder nader overleg met de opdrachtgever, waarbij tot een eventuele herziening van de opdracht kan worden besloten. In alle gevallen geldt dat de kostenstijgingen na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van levering die ontstaan zijn door van overheidswege goedgekeurde wijziging van de tariefstelling, zullen kunnen worden doorberekend, voor zo ver dit in overeenstemming is met het tariefbeleid van het Ministerie van Economische Zaken.

 8.               Indien de uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever wordt opgeschort of beëindigd, heeft de opdrachtnemer het recht op volledige betaling van tot op het moment van opschorting of beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

 

 Artikel 12: EIGENDOM HALFFABRIKATEN, PRODUCTIE, MIDDELEN, ETC.

 1.    Alle door de opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de opdracht vervaardigde zaken, zoals productiemiddelen, half fabrikanten en hulpmiddelen blijven in eigendom toebehoren aan de opdrachtnemer, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.

 2.     De opdrachtnemer is niet gehouden de in het eerste lid bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te geven.

 3.     De opdrachtnemer is niet gehouden de in het eerste lid bedoelde zaken voor de opdrachtgever te bewaren. Indien de opdrachtnemer en de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door de opdrachtnemer zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste één jaar en zonder dat de opdrachtnemer instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

 

 Artikel 13: AFLEVERING EN LEVERINGSTERMIJN

 1.    Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering van zaken ter plaatse waar de opdrachtnemer zijn bedrijf uitoefent.

 2.     Een door de opdrachtnemer opgegeven leveringstermijn heeft slechts indicatieve betekenis, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft. De opdrachtnemer is, ook bij een uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hen schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

 3.     De gebondenheid van de opdrachtnemer aan een overeengekomen uiterste termijn vervalt indien en zodra de opdrachtgever de opdracht wijzigt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of de geringe duur van het oponthoud de opdrachtnemer in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.

 4.     De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer, gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdelijke aflevering door de opdrachtnemer mogelijk te maken.

 5.     Bij niet-nalevering door de opdrachtnemer van het in het vorige lid gestelde, vervalt voor de opdrachtnemer de verplichting om binnen de aanvankelijk overeengekomen uiterste leveringstermijn de overeengekomen prestatie te verrichten. Deze verplichting vervalt eveneens indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen zoals die zijn omschreven in de artikelen 9 en 16. Zij vervalt ook in de situatie die beschreven worden in de artikelen 4,8 en 17.

 

 Artikel 14: ONDERZOEK BIJ AFLEVERING; AFWIJKINGEN

 1.             De opdrachtgever is verplicht terstond na de aflevering van de diensten en/of zaken grondig na te gaan of de prestatie van de opdrachtnemer deugdelijk en overeenkomstig de opdracht is.

 2.      De prestatie van de opdrachtnemer geldt tussen partijen steeds als deugdelijk en overeenkomstig de opdracht, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen of heeft doen bewerken.

3.       Afwijkingen van geringe betekenis van de in de opdracht bedoelde prestatie of van een (druk)proef brengen geen verandering in de op partijen rustende verplichtingen en vormen aldus geen reden voor bijvoorbeeld afkeuring, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.

 4.      Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in

Redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de (gebruiks)waarde van het geleverde hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

 

 Artikel 15: RECLAME

 1.    Een reclame met betrekking tot de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden of geleverde zaken of het bedrag van de factuur, dient de opdrachtgever binnen zeven dagen na de factuurdatum schriftelijk aan de opdrachtnemer mede te delen.

 2.     Indien de opdrachtgever aantoont dat hij een gebrek redelijkerwijze niet eerder kon of had hoeven ontdekken, dient de opdrachtgever binnen zeven dagen na de ontdekking van het gebrek, een reclame schriftelijk aan de opdrachtnemer mede te delen.

 3.     In de gevallengenoemd in het tweede lid van artikel 14 komt aan de opdrachtgever nooit enige recht van reclame toe.

 4.     Na het verstrijken van de in het eerste en tweede lid genoemde termijnen vervalt het recht van reclames.

 5.     Reclame schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

 6.     Ingeval van een gerechtvaardigde reclame heeft de opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het bedrag van zijn declaratie, het verbeteren of opnieuw verrichten van werkzaamheden waarvan het resultaat afgekeurd is, en de vervanging van de geleverde zaken, dan wel van het gebrekkige of beschadigde gedeelte daarvan, nadat deze zaken tijdig aan de opdrachtnemer zijn geretourneerd.

 

 Artikel 16: BETALING

 1.              Betaling van het factuurbedrag door de opdrachtgever dient te zijn geschiedt binnen dertig dagen na factuurdatum, in Nederlandse valuta, ten kantore van de opdrachtnemer of door middel van storting ten gunste van een door de opdrachtnemer aan te wijzen bank-of postbank rekening, waarbij als betaling slechts zal gelden de mededeling van de betreffende bankinstelling dat het factuurbedrag is bijgeschreven op de aangewezen rekening. Betaling geschiedt netto en zonder enig recht op korting, schuldvergelijking of opschorting.

 2.               De opdrachtnemer is gerechtigd, bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te verlangen van alle voor de gehele opdracht gemaakte kosten, zoals die van films en (druk)proeven.

 3.               Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim. In zodanig geval zijn alle vorderingen die de opdrachtnemer op de opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar en heeft de opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling het recht de wettelijke handelsrente in rekening te brengen tot op de datum van de algehele voldoening, één en ander onverminderd de verdere rechten welke de opdrachtnemer heeft.

 4.               Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, kan de opdrachtnemer met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van iedere opdracht opschorten.

 5.              Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering van de opdrachtnemer op de opdrachtgever komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van  150,00 exclusief omzetbelasting.

 6.               Betalingen aan de opdrachtnemer strekken in de eerste plaats tot delging van vervallen rente en incassokosten en vervolgens tot kwijting van de langst uitstaande vordering (factuur).

 7.               De in de leden 3 en 5 genoemde verhogingen treden uitsluitend in de plaats van vergoeding van vertragingsschade. Naast deze vergoeding kan schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk verbonden ter zake van de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel weergegeven, dit ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

 

 Artikel 17: RETENTIERECHT, EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT

 1.    De opdrachtnemer is bevoegd om zaken van de opdrachtgever die hij onder zich heeft, alsmede die zaken die door de opdrachtnemer zijn samengesteld of opgesteld in opdracht van de opdrachtgever niet aan de opdrachtgever of aan derden af te geven, totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer heeft voldaan.

 2.     Het volledige eigendomsrecht op door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde zaken blijft onvoorwaardelijk bij de opdrachtnemer, totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer die voortvloeien uit de opdracht heeft voldaan. Tot dit moment zal de opdrachtgever geen enkele daad van beschikking over genoemde zaken stellen.

 3.     De opdrachtgever zal op eerste verzoek van opdrachtnemer alle medewerking verlenen voor het vestigen van een pandrecht op alle zaken van de opdrachtgever die in het kader van de uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever in de macht van de opdrachtnemer zijn gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welken hoofde ook aan de opdrachtnemer verschuldigd mocht zijn, niet-opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

 

 Artikel 18: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1.    Op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten en daaruit voortspruitende geschillen is uitsluiten Nederlands recht van toepassing. Offertes, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten worden geacht in Nederland te zijn gedaan, respectievelijk gegeven, gesloten en uitgevoerd. Een geschil is aanwezig, wanneer een van de partijen verklaart dat dit het geval is. Bevoegd tot het kennisnemen van geschillen is uitsluitend de Arrondissementsrechtbank te Zwolle, tenzij het onderwerp van geschil tot de competentie van de kantonrechter behoort, in welke gevallen uitsluitend de kantonrechter te Zwolle bevoegd is.